طلوع ماه و سیاره زهره

تصویر و حق کپی : خسرو جعفری زاده

تصویر آینده : رصدخانه سمرقند