رود سفید آسمانی

تصویر و حق کپی : صابر کریمی

رودی سپید در میان اقیانوسی از ستارگان… که همواره با خطوطی روشن در فاصله ای نه چندان دورتر از آلودگی نوری در شهرها و چراغهای شهر نمایان است، می تواند برای چند دقیقه توجه هر رهگذر و مسافری را در امتداد جاده های تاریک شب متوجه خود سازد. تصویر امروز منظره ای زیبا از این نوار همواره روشن را در حالتی مایل بر فراز دیدگان جستجو گر راصدان زیبایی های آسمان شب به تصویر کشیده است. ضمن اینکه نباید از حضور نورهای مزاحم در نزدیکی افق نیز غفلت کرد… معضلی که می تواند فاصله ی یاد شده را دهها و بلکه صدها کیلومتر دورتر کند!!!

تصویر آینده : رد سیاره مشتری