رد غروب ستاره ها در شب ماه کامل

تصویر و حق کپی : خسرو جعفری زاده

همانطور که می دانیم ستارگان و سیارات با توجه به حرکت های خاص خود در روی کره‌ی فرضی آسمان ( ستارگان در مدارهایی مشخص و سیارات در محدوده ای مشخص به نام ناحیه البروج ) ضمن طلوع و غروب، نشانه ای به صورت رد در تصاویر عکاسی به جا می گذارند که در این تصویر نیز رد سیارات بهرام و کیوان به آسانی قابل تشخیص بوده به طوری که نسبت به رد ستارگان پرنور تر ثبت شده است. این تصویر در منطقه‌ای در شمال استان خوزستان گرفته شده و در روشنی آسمان به دلیل نور ماه کامل است.

تصویر آینده : طلوع خوشه پروین