سیاره‌های شامگاهی

تصویر و حق کپی : عبدالحسین هاشمی زاده

سیارات روی مدارهایی، گرد خورشید می‌چرخند که در روی یک صفحه به نام صفحه منظومه خورشیدی واقع شده اند، در نتیجه، ناظر زمینی مسیر حرکت سالانه خورشید، ماه و سیارات را نزدیک به هم می‌بیند و در حقیقت، تنها شاهد حرکت ظاهری آنها در آسمان است. در این حرکت‌ها ممکن است بعد از مدتها سیاره ها و ماه و خورشید در کنار هم قرار گیرند. به این پدیده، اجتماع سیارات گفته می‌شود. اجتماع سیارات هر چند سال تکرار می‌شود و ممکن است نماهای بسیار زیبایی در آسمان به وجود آورد. در این میان اگر خورشید نیز به جمع زیبای سیارات اضافه شود، نمی‌توانیم لحظات باشکوه این اجتماع را ببینیم؛ درست مانند اجتماع سیارات در اردیبهشت سال ۱۳۷۹. در آن سال، عطارد، زهره، مریخ، مشتری و زحل به کنار هم آمده بودند اما به دلیل حضور خورشید در کنار آنها، ناظران زمینی نتوانستند شاهد این پدیده بسیار نادر باشند.
تصویر آینده : خوشه M15