داس مه

تصویر و حق کپی : محمد رحیمی

داس مه یا هلال ماه، یکی از بحث برانگیز ترین موضوعات ستاره شناسی است. البته بسیاری از رصدگران هلال ماه خود را از ستاره شناسان و علاقه مندان به آسمان شب جدا می دانند که این جای سوال بسیاری دارد! اما زیبایی و دیدنی بودن هلال ماه و نرو زمین تاب، به دور از هیاهو و حاشیه لذت دیگری دارد. رصد کوه‌ها و دره‌های ماه و عوارض سطحی ماه در زمانی که ماه به صورت هلال است، بهترین فرصت را برای برسی پدید می‌آورد. بررسی عوارض سطحی ماه، کاری که تنها یک با دو نفر در ایران پیگیر آن بودند و این نشان از ضعف ما در برنامه‌های رصدی دارد. تصویر امروز نمایی دیدنی از هلال ماه به همراه زمین تاب آن است که توسط یکی از عکاسان با تجربه تهیه شده است.
تصویر آینده : عکاسی در زیر گنبد آسمان