گاما قو

تصویر و حق کپی : اسدالله قمری نژاد

گاما دجاجه، ستاره ای که در امتداد دو ستاره ی شاخص صورت فلکی قو به نامهای منقار (آلفا-قو) و دم یا دنب (بتا-قو) قرار گرفته است. در اطراف این ستاره سحابی بسیار دیدنی به نام IC1318 جای دارد که تنها در تصاویر عکاسی خود را نشان می دهد. بزرگی این سحابی به اندازه ۳ درجه است و جالب است بدانید که فاصله ستاره گاما دجاجه از ما ۷۵۰ سال نوری و فاصله سحابی یسن ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ سال نوری از ما است. در نزدیکی آن با کمی دقت و حوصله شبه چهار ضلعی M29 که از خوشه های ستاره‌ای باز شناخته شده در فهرست اجرام غیر ستاره ای مسیه است قابل تشخیص و رویت است. همچنین این ستاره یکی از راهنما‌های مناسب برای حد قدر( میزان تاریکی آسمان در یک شب رصدی که توسط شمارش تعداد ستارگان قابل رویت د ناحیه ای مشخص از یک صورت فلکی محاسبه می شود) آسمان نیز است. صورت فلکی قو که در اواسط شهریور ماه با توجه به قرارگیری در ارتفاعی مناسب نسبت به افق می تواند یکی از سوژه های مناسب برای رصد و بررسی باشد.

تصویر آینده : ماه همیشه دیدنی و جذاب