ایران در زیر خاک

تصویر و حق کپی : ناسا

تصویر آینده : مناره ساربان