گذر زمان در آسمان

تصویر و حق کپی : عطا مقتدری

تصویر آینده : هلال ماه نو