بارش زمان

تصویر و حق کپی : محمدامین صاحب پور

عکس حاصل ۱۶۸ تصویر که معادل تقریبا یک ساعت و نیم نور دهی است و این عکسها با هم ترکیب شده و در نهایت به مانند بارش شده اند. نور ماه به خوبی به روی تپه اثر گذاشته و به عنوان منبع نوری طبیعی به کار رفته و نورپردازی صحنه را به عهده گرفته است. به راحتی میتوان گذر زمان را احساس کرد اما آیا این گذر زمان لذت بخشتر نخواهد بود؟!

تصویر آینده : نور دایره البروجی