شبی در جنگل ابر

تصویر و حق کپی : امین جمشیدی

تصویر آینده : همدم زمین در روز