دنباله‌دار هارتلی

تصویر و حق کپی : محمد سلطان الکتابی

تصویر آینده : ستاره دنب و سحابی آمریکای شمالی