بارش یا رد

تصویر و حق کپی : امیررضا کامکار

تصویر انتخابی امروز نمایی از رقابت مسیه جنوب ایران است که در اواخر شهریور ماه برگزار شد. بسیاری از افراد با دیدن اینگونه عکس‌ها تصور می کنند که بارش شهابی را دارند می بینند، اما پس از کمی توضیح در مورد عکس به اشتباه خود پی می برند. مهمترن موضوع در ثبت اینگونه تصاویر، نمایشی از تصاویر زمینی و آسمان است که در حال حرکت هستند و نشان از ساکن نبودن ستاره‎‌ها در طول شب دارد. در این تصویر ردی بسیار نورانی را می توانید مشاهده کنید که سیاره مشتری است.

تصویر آینده : دو خوشه و دنباله دار سبز