خانه کاه گلی

تصویر و حق کپی : مهدی حیدری

تصویر آینده : دنباله‌دار هارتلی از نگاهی دیگر