آینده‌ی آلودگی نوری

تصویر و حق کپی : مانیا راهبان

آلودگی نوری امروزه به عنوان مهمترن موضوع در دنیای ستاره‌شناسی به حساب می آید. این آلودگی که دست ساخته بشر است، مشکلات بسیاری را برای جانداران و حتی خود بشر بوجود آورده. در گوشه‌ای از جهان، به دلیل وجود چراغ‌های نورانی در کنار ساحل، لاکپشت‌ها بر خلاف جهت آب دریا حرکت می کنند و از بین می روند و در گوشه‌ای دیگر باعث روشن شدن آسمان شب و دیده نشدن زیبایی‌های آن شده است. در ایران نیز برخی گروه‌ها طرح‌هایی را برای مبارزه با آلودگی نوری آغاز کرده‌اند، اما مهمترین مشکل در پیش روی آنها مسئولان شهر‌ هستند و همکاری لازم را انجام نمی دهند. به امیر آسمانی تاریک برای همه رصگران.

تصویر آینده : قلعه الموت