همنشینی آسمانی

تصویر و حق کپی : محمد انصاری

تصویر انتخابی امروز نمایی از همنشینی سیاره زهره، مشتری به همراه هلال ماه بر بالای شهر شیراز است. کمی به ماه توجه کنید، نیمه تاریک ماه را می توانید ببینید. به این رویداد زمین تاب می گویند. زمین‌تاب نور منعکس شده توسط جو زمین است که به بخش تاریک ماه برخورد می‌کند و باعث روشن شدن آن می‌شود. زمین‌تاب ماه را در روزهای اول و آخر هر ماه قمری قابل دیدن است.

تصویر آینده : هارتلی در بین خوشه‌ها