ماه گرفتگی در یک نگاه

تصویر و حق کپی : اسدالله قمری نژاد ( StarryPix )

تصویر امروز نمایی از ماه گرفتگی در یک فرم است که توسط دوربین آنالوگ تهیه شده. اینگونه تصاویر نمایی کلی از مراحل گرفت را به نمایش می گذارد. در ابتدای طلوع ماه از افق و تا زمانی که نور ماه رو به کاسته شدن است و سپس به رنگ قرمز در می آید. همانطور که می دانید در هر ماه گرفتگی ۸ تماس صورت می پذیرد. تماس اول و تماس دوم مربوط به ورود ماه به درون نیم سایه زمین است. تماس سوم و چهارم، ورود ماه به درون تمام سایه است. تماس پنجم و ششم خروج ماه از تمام سایه و دو تماس آخر خروج کامل ماه از درون نیم سایه است. این تصویر در سال ۱۳۷۸ تهیه شده است.

تصویر آینده : خزان درختان