اعماق جبار

تصویر و حق کپی : طاها قوچکانلو

بازهم تصویری دیدنی از صورت فلکی جبار، اما این بار با نگاهی متفاوت. سحابی جبار، بارنارد، M78، سر اسب و … در این تصویر بسیار دیدنی هستند. سحابی جبار برطبق سندهای تاریخی اولین بار در سال ۱۶۰۱ توسط منجمی به نام Nicholas-Claude Fabri به ثبت رسیده و در سال ۱۶۱۷ توسط گالیله ستاره‌های چندگانه‌ی آن با تلسکوپ رصد شده است. اما در برخی از فهرستاهای آسمان شب نیز از آن به عنوان تتا – جبار نیز یاد شده است. اما این سحابی در فاصله‌ی تقریبی ۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰ سال نوری از ما قرار دارد و دارای قطری برابر با ۳۰ سال نوری است ( به این معنی که از اگر با سرعت نور به سوی این سحابی حرکت کنیم، ۱۶۰۰ سال بعد به آن خواهیم رسید ).
تصویر آینده : همه با هم در کنار آرامگاه کورش بزرگ