گرفت مهر تابان در حافظیه

تصویر و حق کپی : فرزاد اشگر

ظهر دیروز بخشی از خورشید تابان در پس ماه پنهان شد و آخرین خورشید گرفتگی جزئی دهه ۸۰ شمسی را پدید آورد. این خورشید گرفتگی مربوط به دوره ۱۵۱ از دوره سارووسی و چهاردهمین خورشید گرفتی از ۷۹ خورشیدگرفتگی در این دوره محسوب می شود. خورشید گرفتگی جزئی از ساعت ۱۰:۱۰:۱۱ (به زمان رسمی ایران) سه شنبه ۱۴ دیماه از کشور الجزایر جایی در شمال شهر «عین صلاح» مقارن با طلوع خورشید آغاز شد. مسیر نیمسایه به سمت اروپا و شمال آفریقا گسترده شده تا در ساعت ۱۱:۰۴ از مرزهای شمال غربی کشور و روستای «قلعه رش» در استان آذربایجان غربی وارد ایران شد. سپس به سرعت به سمت شرق ایران گسترش یافت، تا جایی که روستای مرزی «ریش پیش» در استان سیستان و بلوچستان در ساعت ۱۲:۱۱ آخرین نقطه از خاک میهنمان است که کسوف جزئی را تجربه کرد. بهترین نقطه رصد در روستای مرزی «بورآلان» در استان آذربایجان غربی در ساعت ۱۲:۳۸:۴۷ زمان رسمی ایران به میزان ۷/۶۲ درصد بود. حال، تصویر امروز نمایی ( با دو نوردهی ) از مراحل کامل گرفت خورشید است که بر بالای آرامگاه حافظ ( شیراز ) تهیه شده و ترکیبی از چندین تصویر است.

تصویر آینده : لکه خورشیدی