گرفت خورشید در بهترین مکان

تصویر و حق کپی : حامد سلیمانی

خورشیدگرفتگی ۱۴ دیماه ۱۳۸۹ آخرین خورشیدگرفتگی جزئی دهه‌ی ۸۰ شمسی است که تمامی ایران قابل دیدن بود. این خورشید گرفتگی در شمال غربی ایران و مرز جلفا بهترین وضعیت رصدی را داشت. در این مکان خورشید ۶۲ درصد گرفتگی داشت که توسط گروهی از رصدگران ثبت شد. تصویر امروز نمایی از این گرفت در منطقه جلفا است.
تصویر آینده : شهاب ربعی