شهابی در آسمان شهر

تصویر و حق کپی : فرزین خلجی

تصویر آینده : گل رز در آسمان!