کاروانسرای تاریخی قوشه

تصویر و حق کپی : امیرحسین ابوالفتح ( TWAN )

این کاروانسرا در دهکده قوشه ، واقع در ۳۰ کیلومتری جنوب باختری دامغان قرار گرفته و از بناهای زیبای جاده قدیم خراسان محسوب می شود. کاروانسرای قوشه از نوع چهار ایوانی متعلق به دوره صفوی است که از خارج به شکل مربع و از داخل به صورت هشت ضلعی ساخته شده است. در مقابل کاروانسرا آب آنباری برای تامین آب مورد نیاز زائران ساخته شده است.

تصویر آینده : توآن در ایران