آلودگی به کویر هم رسید!

تصویر و حق کپی : نازنین علی بیک

تصویر آینده : شبی پر تب و تاب