حباب در اعماق آسمان

تصویر و حق کپی : مسعود صفری

سحابی حباب با قطری حدود ۱۰ سال نوری در میان ابرهای مولکولی و گازهای بین ستاره‌ای بوجود آمده و نمایی دیدنی در اعماق آسمان است. دلیل این شکل و شمایل بادهای ستاره‌ای ناشی از ستاره‌هایی درخشان و پر انرژی است که در مرز آن قرار دارند. ستاره های داغ موجب برانگیختگی و تابش این ذرات می شوند. این سحابی در فاصله ۱۱۰۰۰ سال نوری در محدوده صورت فلکی ذات الکرسی قرار داشته و با نام NGC 7635 نیز شناخته می شود و به کمک تلسکوپ کوچک در شرایط مناسب قابل دیدن است.

تصویر آینده : ستاره سهیل، میهمان آسمان شب