ستاره سهیل میهمان آسمان شب

تصویر و حق کپی : خسرو جعفری زاده ( AstroPix )

“پیدات نیست . ستار سهیل شدی !” جمله‌ای آشنا در فرهنگ قدیم و جدید ایرانی است که در زمان کم پیدا شدن شخصی از آن استفاده می شود. این ستاره یکی از ستاره‌های پرنور آسمان شب است که در عرض‌های جنوبی ایران به خوبی دیده می شود. ستاره سهیل در صورت فلکی کشتی ( حمال ) جای دارد و دارای قدری برابر با ۰.۶- است. این ستاره در ۳۱۳ سال نوری از خورشید جای دارد. ستاره سهیل این روزها پس از غروب خورشید درست در جنوب آسمان و زیر پای صورت فلکی سگ بزرگ قابل دیدن است، فرصت را از دست ندهید( ستاره پر نور در پایین تصویر امروز ).

تصویر آینده : ماه نیمه