طلوع خرس بزرگ

تصویر و حق کپی : رحیم حیدرنیا

تصویر آینده : شکوفه‌های بهاری