طلوع راه شیری

تصویر و حق کپی : خسرو جعفری زاده ( AstroPix )

تصویر امروز نمایی پانوراما ( سرتاسری ) از طلوع را شیری در آسمان شمال استان خوزستان است که توسط دوربین اصلاح شده ( Modified ) گرفته شده است. در این تصویر صورت فلکی عقرب و قوس در سمت راست تصویر به همراه مرکز کهکشان راه شیری به وضوح مشخص هستند و در مرکز تصویر مثلث تابستانی و غبارهای بین ستاره ای نمایی دیدنی به آسمان بخشیده است. حال، کهکشانی که ما زمینیان در آن زندگی می کنیم .این کهکشان به شکل نوار درخشانی که آسمان را دور می زند وبا استوای سماوی ۶۳ درجه زاویه می سازد در شبهای تاریک بدون ماه با چشم غیر مسلح دیده می شود. .ضخامت این نوارکه درحقیقت مقطع کهکشان از دید خورشید می باشد نامنظم بوده ومقدار پهنای آن بین ۳ تا ۳۰ درجه متفاوت است.روشنایی وپهنای نوار کهکشان در سمت صورت فلکی قوس بیشتر می باشد ودر شبهای تابستان بیشتر خودنمایی می کند دلیل این مسئله این است که مرکز کهکشان راه شیری در این سمت قرار دارد وزمانی که به صورت فلکی قوس نگاه می کنیم در واقع به قسمتهای درونی آن نگاه می کنیم که تعداد ستارگان وسحابیهای آن بیشتر است. کهکشان راه شیری یک کهکشان مارپیچی با چند بازو می باشد.حتی بایک تلسکوپ کوچک می توان میلیونها ستاره آنرا مشاهده کرد که البته این ستارگان همه متعلق به بازوی جبار( یا بازوی محلی) هستند علاوه بر این بازو دو بازوی قوس و برساووشی نیز وجود دارد.. بی نظمی هایی که در کهکشان مشاهده می کنیم ناشی از وجود ابرهای گازی وغباری تیره کننده(سحابی تاریک) هستند . تعداد ستاره های کهکشان راه شیری بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تخمین زده شده است.

تصویر آینده : آسمانی پر از ستاره