شهابی نورانی در بالای شهر

تصویر و حق کپی : فرزین خلجی

تصویر آینده : خورشید در پس ماه