خورشید در پس ماه

تصویر و حق کپی : رضا امینی نژاد

تصویر آینده : راه شیری بر بالای ماه نشان