راه شیری بر بالای ماه نشان

تصویر و حق کپی : اشین زاکاریان ( TWAN )

تصویر آینده : مردابی در اعماق آسمان