زحل در قلب کهکشان

عکاس: محسن شریفی

تصویری زیبا از شکوه آسمان شب و مرکز کهکشان ، سر عقرب و سحابی های قلب العقرب، اسبی با سر آبی رنگ، و اسب تاریک به همراه سیاره زحل.