سایه زمین

تصویر و حق کپی : غلام حسین زارع

ماه گرفتگی ۲۵ و ۲۶ خرداد ۱۳۹۰ یکی از تاریکترین ماه گرفتگی‌های چندین سال گذشته بوده است. همانطور که در مقاله‌های مختلف ( ماه گرفتگی ۲۵ خرداد ) دیدید، سایه زمین از نیم سایه و تمام سایه تشکیل شده که دیدن نیم سایه کاری بسیار دشوار و برای دیدن دقیق آن به عکاسی و رصد تلسکوپی نیاز است. اما پخش شدن نور خورشید و شکست آن به درون تمام سایه دلیلی جز وجود جو زمین ندارد. جو زمین، نور خورشید را به درون تمام سایه زمین هدایت می کند و به همین دلیل است که در ماه گرفتگی باز هم خورشید دیده می شود. اما ماه گرفتگی ۲۵ خرداد یکی از تاریک ترین‌ها بود. ماه این بار دقیقاً از درون تمام سایه زمین عبور کرد و به گفته علی ابراهیمی سراجی – محقق در زمینه گرفت ها – این ماه گرفتگی به درجه تاریکی L=0.5 رسید که بسیار بی سابقه بوده است. دلیل آن نیز، وجود ریزگردهای بسیار زیاد در جو زمین و آتشفشان شیلی است که عبور نور خورشید از درون جو زمین را محدود کرده است.

تصویر آینده : مکانی برای آرامش