خاکی در آسمان ایران

تصویر و حق کپی : سازمان فضایی ناسا

چدیده خاک و خاک زدگی یکی از مهمترین موضوعات آلودگی محیط زیست ایران است که اثرات بسیار مخربی بر روی جانداران و طبیعت دارد. خاکهای برخاسته از کشور سوریه مهمترین خاک وارد شونده به ایران است که هر هفته شاهد ان هستیم. این خاک از شرق شهر دمشق و بیابانهای اطراف آن بلند می شود و همراه با مقادیر زیادی گچ است و تعداد دانه‌های این خاک ۱۰۰۰ تا ۱۶۰۰ دانه در هر اینج مربیع است که فاجعه‌ای زیست محیطی به شمار می رود. آخرین نمونه‌ی آن دو هفته گذشته بود. امیدواریم مسئولین محیط زیست ایران ….

تصویر آینده : نور منظومه شمسی