آسمانی عجیب

تصویر و حق کپی : طاها قوچکانلو

تصویری دیدنی از مرکز راه شیری در ارتفاعات کوه البرز را می بینید. کهکشان راه شیری به شکل نوار درخشانی است که آسمان را دور می زند و با استوای سماوی ۶۳ درجه زاویه دارد. در شبهای تاریک بدون نور ماه و با چشم غیر مسلح نوار سفید راه شیری بسیار دیدنی است. لیل آن این است که مرکز کهکشان راه شیری در این صورت فلکی جای دارد و زمانی که به صورت فلکی قوس نگاه می کنیم در واقع به قسمتهای درونی و مرکزی آن نگاه می کنیم. کهکشان راه شیری یک کهکشان مارپیچی با چند بازو است و تعداد ستاره های آن بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تخمین زده و قطر آن در حدود ۱۰۰۰۰۰ سال نوری است.

تصویر آینده : ماه بر سر درخت