ماه بر سر درخت

تصویر و حق کپی : امیر جعفری

تصویر آینده : آلودگی نوری تا به کجا؟