آلودگی نوری تا به کجا؟

تصویر و حق کپی : نازنین علی بیک

این دو تصویر واقعی محدوده یکسانی از آسمان را در شرایط مختلف نشان می دهد که مربوط به شهر بهارستان واقع در ۱۵ کیلومتری جنوب اصفهان است. در یک شب پاییزی برق این منطقه برای چند دقیقه ای به طور کلی قطع شد که علت آن نامعلوم بود؛ ولی فرصت خوبی بود تا آسمان آنجا را بدون حضور نورهای مزاحم به تصویر بکشیم و در این تصویر به وضوح می توان تاثیر مخرب آلودگی نوری را بر آسمان شب مشاهده ببینید. در تصویر سمت چپ تا حدی می توان راه شیری را تشخیص داد در حالی که تصویر سمت راست تنها ستارگان اصلی صورت های فلکی مانند قوس قابل تشخیص است. آلودگی نوری امروزه یکی از مشکلات مهم برای محیط زیست و آسمان شب محسوب می شود و آگاهی رسانی در این مورد بسیار مهم و ضروری است.

تصویر آینده : ستاره‌های دیدنی آسمان