ستاره‌های دیدنی آسمان

تصویر و حق کپی : محمد رحیمی

تصویر آینده : میراث ایران در زیر آسمان شب