اجتماع سیارات

تصویر و حق کپی : امیررضا کامکار

۱۹ اردیبهشت ماه چهار سیاره منظومه خورشیدی در صبحگاه اجتماعی دیدنی را پدید آورده بودند. مشتری، مریخ، عطارد و زهره در اجتماع شرکت داشتند. دو سیاره داخلی و دو سیاره خارجی منظومه خورشیدی ). به سیاره هایی که در بین مدار زمین و خورشید در قرار دارند سیاره های داخلی و مابقی در بیرون مدار زمین جای دارند، به آنها خارجی می گویند. اینگونه اجتماع‌ها بسیار کم پدید می آیند و دیدن آنها در طول زندگی یک ستاره شناس می تواند بسیار جذاب باشد.

تصویر آینده : این همه ستاره!