این همه ستاره!

تصویر و حق کپی : فرزاد زمانفر

تصویری از عظمت و پر ستاره بودن آسمان شب را می بینید. تصویری که در آن از ستاره تا سحابی و خوشه ستاره‌ای خودنمایی می کنند. اما این مکان در کجای آسمان است؟ به این مکان در آسمان مرکز راه شیری می گویند که در صورت فلکی قوس ( کمانگیر ) جای دارد و برای دیدن آن به آسمانی تاریک و به دور از آلودگی نوری نیاز است. کهکشان راه شیری به شکل نوار درخشانی است که آسمان را دور می زند و با استوای سماوی ۶۳ درجه زاویه دارد. در شبهای تاریک بدون نور ماه و با چشم غیر مسلح نوار سفید راه شیری بسیار دیدنی است. ضخامت این نوار ـ درحقیقت مقطع کهکشان از دید خورشید ـ نامنظم بوده و مقدار پهنای آن بین ۳ تا ۳۰ درجه متغیر است. کهکشان راه شیری یک کهکشان مارپیچی با چند بازو است و تعداد ستاره های آن بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تخمین زده و قطر آن در حدود ۱۰۰۰۰۰ سال نوری است.

تصویر آینده : ابری از گاز در جبار