ابری از گاز در جبار

تصویر و حق کپی : فرزین صالحی

سحابی جبار نامی آشنا برای بسیاری از ستاره شناسان است. یکی از بارزترین و دیدنی ترین سحابی‌های آسمان شب، که برای دیدن آن کافی است نگاهی به شمشیر صورت فلکی جبار بیندازید، تا بتوانید توده‌ی کوچک مه آلودی را در آن مشاهده کنید. سحابی جبار برطبق سندهای تاریخی اولین بار در سال ۱۶۰۱ توسط منجمی به نام Nicholas-Claude Fabri به ثبت رسیده و در سال ۱۶۱۷ توسط گالیله ستاره‌های چندگانه‌ی آن با تلسکوپ رصد شده است. اما در برخی از فهرستاهای آسمان شب نیز از آن به عنوان تتا – جبار نیز یاد شده است. اما این سحابی در فاصله‌ی تقریبی ۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰ سال نوری از ما قرار دارد و دارای قطری برابر با ۳۰ سال نوری است ( به این معنی که از اگر با سرعت نور به سوی این سحابی حرکت کنیم، ۱۶۰۰ سال بعد به آن خواهیم رسید ). سحابی جبار را به عنوان محل تولد ستاره‌ها نیز می دانند. زیرا نخستین دیسک‌های پیش ستاره‌ای و سیاره‌ای در میان ابرهای این سحابی کشف شد.

تصویر آینده : قلب عقرب در میان گازها