هلال آخر ماه

تصویر و حق کپی : نازنین علی بیک

هلال ماه در حال نزدیک شدن به مقارنه ( ماه نو ) با خورشید است و آن را می توان کمی قبل از طلوع خورشید در صبحگاه مشاهده کرد. برخی تعرف ها در مورد هلال ماه وجود دارد که یکی از آنها فاز ماه است. همانطور که می دانید ماه همیشه یک سوی آن به سمت زمین است. دلیل آن هم، دروه گردش ماه به دور خودش برابر است با دوره گردش ماه به دور زمین. همین یک سوی ماه را ۱۰۰ درصد در نظر می گیریم و به هر اندازه از آن روشن بود درصد بخش درخشان یا فاز ما می نامیم. ماه کامل دارای فاز ۱۰۰ درصد، ماه تربیع، ۵۰ درصد و هلال ماه هم بستگی به مدت زمان گذشته از مقارنه یا مانه تا مقارنه دارد.

تصویر آینده : آتشی از نور قرمز