آسمان استان فارس

تصویر و حق کپی : اشین زاکاریان ( TWAN )

استان فارس یکی از استانهای بسیار جذاب به لحاظ طبیعت و تاریخی برای عکاسان آسمان شب است. تصویر امروز نمایی از صورتهای فلکی زمستانی به همراه ستاره‌ معروف شباهنگ و سحابی جبار است. این دو همیشه سوژه‌ی بسیار مناسبی برای نشان دادن طبیعت و آسمان شب هستند. سحابی جبار در صورت فلکی جبار جای دارد و به دلیل نورانی بودن بسیار زیاد آن با چشم غیر مسلح نیز دیده می شود. اما بیایید سفری کنیم به درون اسن سحابی…سحابی معروف جبار روشنترین سحابی گازی در آسمان در صورت فلکی جبار قرار دارد.در شرایط خوب با چشم غیر مسلح نیز قابل مشاهده است.قدر تقریبی آن در حدود ۴ بوده واندازه آن نیز در حدود یک درجه است. این سحابی در واقع تکه کوچکی از یک ابربزرگ است که چند صد سال نوری اندازه آن است.بطلمیوس تیکو براهه جان بایر و گالیله از ستاره شناسانی هستند که به آن پرداخته اند فاصله این سحابی در حدود ۱۶۰۰ سال نوری است.ابعاد واقعی آن درحدود ۳۰ سال نوری است.این سحابی توسط ۴ ستاره تازه متولد شده داغ در درونش روشن شده است نام این خوشه کوچک خوشه ذوزنقه وار یا تراپزی وم (Trapezium)است.این چهار ستاره با تابش فوتونهای فرابنفش خود موجب تحریک توده گازی ودر نتیجه درخشنده شدن آن شده اند.درخشندگی روشنترین این ۴ ستاره ۴۰ برابر خورشید است.

تصویر آینده : ابرنواخری در M51