ستاره شعله ور

تصویر و حق کپی : مسعود صفری

سحابی های شعله ور شده توسط ستاره‌ی AE-Flaming Star Nebula ارابه ران، نمایی بسیار دیدنی در اعماق آسمان پدید آورده که امروز شاهد آن هستنید. این سحابی توسط ابزارهای رصدی متوسط و حتی قوی دیده نمی شود و تنها در تصاویر عکاسی و با گستردگی زاویه‌ای ۳۰ دقیقه در ۲۰ دقیقه قوسی ثبت می شود (این اندازه تقریباً یک سوم اندازه ماه است). سحابی های اطراف این ستاره از نوع جذبی و نشری هستند و فاصله آن تا زمین ۱۵۰۰ سال نوری است.

تصویر آینده : ماه سرخ