اختفای سیاره زهره توسط ماه

تصویر و حق کپی : محمد مهدی عسگری

اختفای سیاره‌ها توسط ماه یکی از رویدادهای بسیار دیدنی و نادر در آسمان است. این بار سیاره‌ی زهره در پس هلال پیر ماه گرفتار شد و تمام رصدگران سراسر ایران می توانستند این رویداد را در ظهر رصد کنند. اما بسیاری از مناطق ایران به دلیل خاک آلود بودن آسمان از دیدن اختفا محروم شدند، هرچند دیدن آن هم به این سادگی نبود. در مقاله‌ای که در سایت آسمان شب ایران منتشر شد، چشمان تیزبین، پشتکار و ابزار مناسب، رمز موفقیت برای دیدن این اختفا بودند. در حالی که دیدن هلال ماه نیز می ‌توانست رکوردی جالب به حساب آید. تصویر امروز نمایی از این اختفا است که توسط ابزار رصدی قوی و دقیق تهیه شده است ( دانه‌های سیاه رنگ، گرد و خاک روی ابزار رصدی هستند ).

تصویر آینده : تصویری متفاوت از M51