خورشیدی در پس ماه

تصویر و حق کپی : رضا امینی نژاد

امروز یاد آور یکی از رویدادهای بسیار دیدنی قرن گذشنه بود، بله، خورشید گرفتگی ۲۰ مرداد ۱۳۷۸ که در سراسر ایران دیده شد و یکی از دیدنی ترین گرفتگی های خورشید در کشورمان بود. درست ۱۲ سال پیش بود، در آن زمان بسیاری از علاقه مندان و عموم مردم خود را به زیر سایه خورشید رساندند و خورشید گرفته شده را نظاره کردند. میدان نقش جهان اصفهان، ورزشگاه نهاوند، روستای برزول، ورزشگاه شهر بروجرد و بسیاری دیگر از مناطق دیگر ایران محل تجمع علاقه مندان بود. اما این چنین خورشید گرفتگی تا چند ده سال دیگر در ایران نخواهیم داشت.

تصویر آینده : شهابی درخشان