اختفای ستاره ۱۹ – حوت با ماه

تصویر و حق کپی : محمد مهدی عسگری

یکی از پدیده‌های بسیار دیدنی در آسمان شب، اختفای اجرام آسمانی توسط ماه است. این رویداد زمانی رخ می دهد که ماه از جلوی یکی از اجرام آسمانی عبور کند. حال این جسم آسمانی می تواند ستاره، سیاره، خوشه و یا کهکشان باشد که برای دیدن هر یک از آنها به ابزار مناسب رصدی نیاز است. این بار ستاره‌ی ۱۹ – حوت( ماهی ) در پس ماه قرار گرفت و برخی از علاقه مندان به رصد آن به تهیه گزارش و برخی دیگر به عکاسی از آن روی آورند. تصویر امروز نمایی از زمان پیش و پس از اختفای ستاره است.

تصویر آینده : نگاهی به آسمان