پهنه راه شیری

تصویر و حق کپی : امیرحسین ابوالفتح ( TWAN )

راه شیری نماهایی دارد که از هر گوشه از آن تصویری خلق کنیم بازهم در وصف آن کم است. تصویر امروز نمایی از بازوهای کهکشان راه شیری است که آن را بسیار پهن نشان می دهد. در پایین تصویر خوشه معروف پروین ( M45 ) در حال طلوع است و ستاره‌ای که در وسط و پایین تصویر جای دارد، ستاره‌ی عیوق ( آفای ارابه ران ) است که در کنار راه شیری جای دارند. کهکشان آنرومدا ۲ میلیون کیلومتر آنسوتر از کهکشان خودمان به مانند لکه‌ی مه آلودی در بالای این دو خودنمایی می کند و نشان از عظمت این کهکشان دارد. همه‌ای اجرام آسمانی در زیر آسمان کویری نمایی دل انگیز را به نمایش می گذارد که شاهد آن هستید.

تصویر آینده : زحل از نمایی نزدیک