نمایی حیرت انگیز از راه شیری

تصویر و حق کپی : عطا مقتدری

تصویر آینده : نمای نزدیک M57