آسمان پرستاره‌ی رصدخانه هرشل

تصویر و حق کپی : بابک امین تفرشی ( TWAN )

تصویر آینده : نور سبز خورشید