هاله ای دور ماه

تصویر و حق کپی: مهدی زمانی

سرمای زمستان، فرصت مناسبی برای تشکیل بلور های شش وجهی یخ در ارتفاعات بالای جو است. نور ماه و خورشید پس از رسیدن به این بلور ها دچار شکست می شود و این شکست نور باعث تشکیل حلقه ای به دور ماه یا خورشید می شود. تصویر بالا حلقه ای به قطر ۲۲ درجه را دور ماه را نشان می دهد. ضریب شکست یکسان بلور ها باعث تشکیل چنین هاله ی منظمی می شود. در شرایط خاص جوی شاید بتوان پدیده های عجیب تری را هم دید. پدیده هایی مانند سگ خورشید و یا ایجاد چند کمان و هاله در یک زمان.

تصویر آینده: شکارچی آسمان