NGC253

تصویر و حق کپی: محمد نوروزی

کشور ما در عرض های میانی نیمکره ی شمالی زمین قرار دارد.در این محدوده ی عرض جغرافیایی بسیاری از صورت فلکی ها و اجرام غیر ستاره ای معروف نیکره ی جنوبی آسمان را نمی توان دید. اما این بدان معنی نیست که نیمکره ی جنوبی آسمان حرفی برای گفتن ندارد. کهکشان حجار یکی از زیبایی های نیمکره ی جنوبی آسمان است که می توان آن را از ایران به آسانی دید. شارل مسیه که از فرانسه فهرست معروف خود را نوشت، نتوانست این کهکشان را ببیند و NGC253 از فهرست مسیه جا ماند. این کهکشان که از لبه دیده می شود را می توان به وسیله ی کوچک ترین تلسکوپ ها در زیر آسمانی تاریک دید. بهترین زمان برای رصد کهکشان حجار فصل پاییز است.

تصویر آینده : آسمان زمستانی در مقبره علاالدوله سمنانی